Dự án “Nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu” năm 2021

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV - VCCI

BẢO LAM

KMH FOOD

Tân Tây Đô Tản Viên

GOOFOO

MINH QUÂN PHÚ QUỐC

Machinex Việt Nam

DH FOODS

Công ty TNHH XNK & PT
Công nghệ Nhật Bản

HÀO TUẤN

YẾN SÀO NHA TRANG

SONG HIỆP LỢI

AMM-GERMANY

NÔNG SẢN SÓC SƠN

ONG MIỀN NÚI

Econuti Food

MINH DƯƠNG

MINH TRUNG VIỆT NAM

COOKMIX

HỢP TRIỂN

KHÁNH TÂN

THỰC PHẨM TINH NGUYÊN

K'HOUSE

MIXMILK

PHÚ NGUYÊN

TRƯỜNG THỊNH

VPM